úvodní strana

Informace o klubu MujGLOCK:

Informace o webu:

Naši partneři:

Odkazy:

Informace o zbraních GLOCK:

Příslušenství pro pistole GLOCK:

Tuning a úpravy zbraní GLOCK:

Speciality o pistolích GLOCK:

Propagační předměty MujGLOCK:

Propagační předměty GLOCK:

Obecně o zbraních:

Zbrojní průkaz:
česky | english
Tento článek pojednává o nutné obraně dle § 29 trestního zákoníku a o jiných okolnostech vylučujících protiprávnost. V současné době se jedná o nejrozsáhlejší článek zabývající se touto problematikou.

NUTNÁ OBRANA dle § 29 tr.zákoníku: "čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku."

Patří mezi tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, tzn. skutek, který by byl za normálních okolností posuzován jako trestný čin a ten kdo takový skutek spáchá, by byl potrestán, je za splnění určitých podmínek beztrestný.

Další okolnosti vylučující protiprávnost:
- krajní nouze dle § 28 tr. zákoníku
- oprávněné použití zbraně dle § 32 tr. zákoníku
- svolení poškozeného dle § 30 tr. zákoníku
- přípustné riziko dle § 31 tr. zákoníku
- plnění zákonné povinnosti nebo rozkazu - upravují jiná práv.odvětví
- výkon práva a povolání - upravují jiná práv.odvětví
- riziko ve výrobě a výzkumu - upravují jiná práv.odvětví


PODMÍNKY NUTNÉ OBRANY dle § 29 tr. zákoníku:

1. útok ohrožuje společenské vztahy a zájmy chráněné tr. zákonem - život, zdraví, majetek
 • obránce může chránit své zájmy, ale i zájmy někoho jiného
 • zpravidla se jedná o útok člověka, vyloučen však není útok poštvaného zvířete
 • obrana vždy směřuje proti útočníkovi, je-li jich více, proti kterémukoli z nich
 • nejde o nutnou obranu, napadají-li se osoby vzájemně
 • nutná obrana není přípustná proti záměrně vyprovokovanému útoku
 • musí se jednat o útok skutečný (reálný) nikoli domnělý, nesmí jít o žert, hru
2. útok přímo hrozí nebo trvá - nutná obrana není přípustná proti připravovanému útoku, který ještě bezprostředně nehrozí
 • "přímo hrozící" - který má bezprostředně nastat, není třeba, aby už začal, není třeba čekat. Je možno považovat i pokus o tr. čin
 • "trvající" - útok již uskutečňovaný ale ještě neukončený - např. útočník se zmocnil násilím věci a s kořistí odchází - odnášení kořisti je ještě útokem. Proti ukončenému útoku není nutná obrana přípustná.
3. přiměřenost obrany - "zjevně" - očividně hrubý nepoměr ke způsobu útoku - na první pohled je jasné, že obrana k odvrácení útoku nebyla potřebná v takové intenzitě. Obrana musí být silnější než útok. Lze způsobit útočníkovi i větší škodu, než hrozila z jeho útoku, ale nesmí být mezi nimi hrubý nepoměr. Srovnání užitých prostředků útočníka a obránce, způsob jejich užití a výsledek. Není nutno se omezit na pasivní odrážení útoků a ustupování - lze i aktivní obrana, ale nestává se tím z obránce útočník.

Příklad:
Dva muži se dostali v restauraci do hádky, šermovali proti sobě rukama a nadávali si. Při hádce dal první muž druhému políček. V tom okamžiku druhý muž vytáhl z kapsy nůž a bodl prvního muže dvakrát do ruky, potřetí do boku. V tomto případě nepůjde u druhého muže o nutnou obranu, protože jeho obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku, který proti němu vedl první muž.


VYBOČENÍ (EXCES) z podmínek nutné obrany:
 • obrana byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku
 • obrana nebyla s útokem současná (útok ještě nehrozil nebo byl již ukončen)
 • byl odvracen neexistující (domnělý útok)
ROZDÍLY MEZI NUTNOU OBRANOU A KRAJNÍ NOUZÍ:

NUTNÁ OBRANA KRAJNÍ NOUZE
Útok Nebezpečí
způsobená škoda útočníkovi samému škoda způsobená komukoliv, i tomu, kdo je bez viny
přípustnost způsobení i větší škody útočníkovi škoda musí být zásadně jen menší, aby to mělo vůbec smysl
není nutno hledat jiné způsoby vyhnutí se útoku je nutno hledat i jiné způsoby, jak se nebezpečí vyhnout


Nutná obrana je právem - není povinností - obránce nemusí využít nutné obrany.Poznámka: Článek převzat a upraven se souhlasem serveru Otokodate.